A101 MİLYON INFLUENCER PROJESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Yeni Mağazacılık A.Ş. (“Şirket” veya “A101”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 12 Milyon Influencer Projesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: kimlik(ad-soyad, doğum tarihi), iletişim(e-posta adresi, telefon numarası, yaşadığı şehir), görsel ve işitsel kayıt(ses, görüntü)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, belirtilen işleme amaçları ve hukuki sebepleri kapsamında amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Şirket tarafından;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan; ad-soyad, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, yaşadığı şehir kişisel verileriniz, yarışma süreçlerinin yönetilmesi ve bu kapsamda tarafınız ile iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
• Vermeniz halinde, açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak toplanan; ses ve görüntü kişisel verileriniz, ilgili yarışma kapsamında tarafınızca çekilen videolar üzerinden yarışma faaliyetlerinin yürütülmesi, kazananların seçilmesi ve Şirket reklam faaliyetlerinin ve ürün/hizmet pazarlama ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır.
• Kimlik, iletişim kişisel verileriniz, veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması amaçlarıyla yurt içinde yer alan tedarikçilerimiz ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak paylaşılabilecektir.
• Görsel ve işitsel kayıt verileriniz, yarışma kazananlarının belirlenmesi, Şirket reklam faaliyetlerinin ve ürün/hizmet pazarlama ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal medya etkileyicileri ve jüri ile paylaşılabilecek olup bu amaçlarla Şirket sosyal medya hesapları veya farklı görsel veya işitsel medya araçları üzerinden açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak alenileştirilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; 12 Milyon Influencer Projesi kapsamında yarışmaya katılım süreçlerinde oluşturduğunuz video içeriklerinin elektronik ortamda tarafımıza iletilmesi ve elektronik olarak tarafınıza sunulan ve tarafınızca doldurulan başvuru formu vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis No: 0948042376200016) Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4B/1 Üsküdar, İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@a101.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@a101.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla yenimagazacilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.