BAŞVURU VE YARIŞMA KOŞULLARI

BAŞVURU VE YARIŞMA KOŞULLARI

 

1. YARIŞMANIN AMACI
Yeni Mağazacılık A.Ş.(“A101”) tarafından düzenlenmekte olan yarışmanın amacı; A101’in belirlemiş olduğu konularda katılımcıların çektikleri video içeriklerini instagram hesaplarına ve www.a101milyoninfluencer.com adresinden sisteme yüklemeleri, yüklenen bu video içeriklerinin A101 tarafından belirlenen jüri tarafından beceri ve yeteneğe göre değerlendirilmesi, jüri tarafından seçilen en iyi üç adet video içeriklerinin A101 tarafından belirlenecek mecralar üzerinden oylamaya sunulması ve dereceye giren kullanıcılara işbu başvuru ve yarışma koşullarında belirlenen ödüllerin verilmesidir.

 

2.BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI
2.1. “Sokak Lezzetleri" Challenge’ı, 24/06/2024 - 22/07/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

2.2. Yarışmaya 18 yaşından küçükler, A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. çalışanları ve yarışma ile bağlantılı A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. iş ortakları ve çalışanları katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.

 

2.3. Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının yarışmaya katılım hakkı bulunmakta olup kazanmaları halinde ödülleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bildirdikleri adrese gönderilecektir.

 

2.4. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler yarışmaya katılabilir.

 

2.5. Yarışmaya katılım; katılımcıların A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından açıklanan konuya uygun olacak şekilde farklı ve çeşitli meydan okumalar (“challenge”) ile içerik üreterek, bu içeriği Instagram hesabında paylaşması ve www.a101milyoninfluencer.com  sistemine kayıt olarak içeriği yüklemesi ile gerçekleşecektir.

 

2.6. Söz konusu içeriklere ilişkin videolar maximum 75 mb olmalıdır. 75 mb üzeri videolar ise YouTube’a yüklenmeli ve YouTube’dan bağlantı linki alınarak www.a101milyoninfluencer.com  sistemine eklenmelidir.

 

2.7. Katılımcılar hazırlamış oldukları video içeriklerini kendi hesapları üzerinden hashtagi (#a101milyoninfluencer) ile paylaşır. Aynı zamanda yarışmaya katılacakları videolarını www.a101milyoninfluencer.com' a yükler.

 

2.8. Söz konusu içeriklerin küfür, hakaret, argo vb. söylem içermesi halinde ilgili içerik değerlendirme dışı kalacaktır.

 

2.9. Challenge’lar, A101 tarafından daha önceden belirlenmiş bir adet sosyal medya etkileyicisi aracılığı ile iş birliği yapılarak ve A101 Instagram hesabında challenge’a özel olarak hazırlanan video ile duyurulur. Her challenge’ın kendine özgü değerlendirme kriterleri de videolarda yer alır.

 

2.10. Gerekli görülen hallerde, yarışma takviminde güncelleme yapılabilecek olup gerekli duyurular, sosyal medya etkileyicileri ve/veya A101 Instagram hesabı aracılığıyla ilan edilecektir.

 

2.11. A101, katılımcıların içerikleri sebebi ile hukuka aykırılıktan veya hak ihlallerinden herhangi bir şekilde ihlalinden sorumlu değildir. Yarışmaya gönderilen içeriklerde; özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlar sebebi başta olmak üzere üçüncü kişilerin herhangi bir şekilde fikri, telif veya sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmesinden kaynaklı tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Böyle bir ihlal veya ihlal iddiası olması halinde, her türlü ihlalden ve hak ihlali iddiasından katılımcı sorumludur. A101 tarafından hukuka aykırılık veya hak ihlali tespit edilirse ilgili içerik hiçbir değerlendirmeye alınmaz. A101’in hukuka aykırı haller ve hak ihlali sebebiyle yasal yollara başvuru hakkı saklıdır. Herhangi bir ihlal sebebiyle A101’in yaptırıma maruz kalması halinde A101 tüm zararlarını katılımcıya rücu etme yetkisine sahiptir.

 

3. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
3.1. Katılım süresi sonunda yukarıda belirtilen şartları taşıyan içerikler A101 ve Strateji İş İletişimi ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“StCo.") Ekipleri tarafından ön elemeden geçer ve shortlist belirlenir.

 

3.2. Jüri üyeleri online bir toplantı ile ilk 3 finalisti konsepte uygunluk, beceri ve yeteneğe göre belirler. Online toplantı kayıt altına alınır ve saklanır.

 

3.3. Challenge’ın ana duyurusu Instagram mecrası üzerinden yapılmış ise, finale kalan 3 içerik için A101’in Instagram hesabının hikaye kısmından bu 3 içerik arasındaki derecelendirmeyi yaparak birinci, ikinci be üçüncüyü belirlemek için ilgili mecrada anket yoluyla halk oylaması yapılır.

 

3.4. Challenge’ın ana duyurusu TikTok mecrası üzerinden yapılmış ise, finale kalan 3 içerik A101 TikTok hesabından canlı olarak duyurulur. Tiktok duyurusunu challenge yapan sosyal medya etkileyicisi yapar. Ardından finale kalan bu 3 içerik arasındaki derecelendirmeyi yaparak birinci, ikinci ve üçüncüyü belirlemek için ilgili mecrada anket yoluyla halk oylaması yapılır.

 

3.5. Üretilen içeriklerde; dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, kötü niyetli davranışlar, haksız rekabete sebep olabilecek davranışlar vb. yollar ile kendisine haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, A101’in yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.

 

3.6. Video içeriklerinde katılımcı dışında kişilerin kişisel verilerinin bulunması halinde, bu kişilerin aydınlatılmasından ve açık rızasının alınmasından katılımcı sorumludur.

 

4. ÖDÜLLER
4.1. Her challenge dönemi sonunda A101 tarafından veya sosyal medya etkileyicileri tarafından açıklanan tarihlerde kazanan ilk 3 içerik ve içerik üreticileri açıklanır, kazanan içerik katılımcı ismiyle birlikte mecralarda yayınlanır ve StCo. tarafından ödülleri teslim edilir.

 

4.2. Ödülün teslim edilmesi adına, ödüle hak kazanan katılımcı, A101 tarafından paylaşılacak olan taahhütname’yi doldurup imzalayarak StCo’ya teslim eder. Taahhütname’yi teslim etmeyen ve fakat ödüle hak kazana katılımcılara ödül teslim edilmeyecektir. 

 

4.3. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez, ticari amaçla kullanılamaz veya nakde dönüştürülemez.

 

4.4. Yarışmaya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün katılımcıya ulaşmamasından veya yanlış kişiye teslim edilmesinden A101 sorumlu değildir.

 

4.5. Ödül kazanan katılımcılar, finale kalan 3 kişinin açıklandığı tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca A101 ile aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla influencer, reklam veya pazarlama anlaşması yapmayacaktır. Aksi halde A101 ödülün kendisine iadesini talep edebilecektir.

 

5. JÜRİ ÜYELERİ
A101 tarafından belirlenen 4 ana jüri ile değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Katılımcılar, video içeriklerini işbu yarışma kapsamı dahilinde yaptığını, eser sahibi kabul edilmesi durumunda bu eserlerin hazırlanmasına, üretimine ve ortaya çıkarılması dahil olmak üzere eserlere ilişkin tüm mali, bağlantılı ve diğer hakların aşağıda belirtilen kapsamında A101’e ait olduğunu kabul etmektedir. Katılımcılar A101’den her ne ad altında olursa olsun ek bedel talebinde bulunamazlar. Eser üzerindeki FSEK kapsamında mali haklara sahip olması durumunda bu mali haklara ilişkin olarak Katılımcılar;

 

• İşleme haklarını süre, yer, sayı ve muhteva itibarı ile sınırsız olarak, mevzuatın cevaz verdiği en geniş biçim ve kapsamda, özellikle FSEK 21 ilâ 25. maddelerinde düzenlenmiş olan İşleme, Çoğaltma, Yayma, Temsil, İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Haklarının ve FSEK 80.maddede düzenlenmiş olan Bağlantılı Hakların yer, sayı ve muhteva itibarı ile sınırsız olarak ilgili mevzuatın cevaz verdiği en geniş biçimde, devir hakkı da dahil olmak üzere, A101’e ait olduğunu, gerekli olması halinde tüm bu hakları bedelsiz olarak münhasıran ve gayrikabili rücu biçimde yurt içi ve yurt dışında  A101’e devir ve temlik ettiğini veya fikri mülkiyet hakkı doğar doğmaz edeceğini,

 

• Tüm mecralardaki yayın haklarını, tanıtım haklarını ve satış haklarını yurt içi ve yurt dışında süre itibarı ile sınırsız olarak münhasıran ve gayrikabili rücu biçimde A101’e devrettiğini,

 

• Video içeriklerinin işlenmesi suretiyle ortaya çıkacak her türlü görsel, işitsel, yazılı eserin, üçüncü şahıslara, kurum ve kuruluşlara devretmek, kiralamak, lisans vermek, tam ve/veya basit ruhsat vermek hak ve yetkilerine A101’in sahip olduğunu, A101’in söz konusu hak ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmını yurt içi ve yurt dışındaki mecralarda sınırsız, süresiz, gayrimahdut olarak kullanabileceğini ve/veya üçüncü kişilere kullandırabileceğini,

  

• A101’e devrettiği yukarıda belirtilen bütün mali hakların yurt içi ve yurt dışında geçerli olmak üzere yer, süre, sayı, muhteva itibarı ile sınırsız olarak, münhasıran A101’e devretmiş olduğundan bahisle söz konusu video içeriklerinin işlenmesi suretiyle ortaya çıkan başkaca görsel, işitsel, yazılı eserlerle ilgili olarak üçüncü şahıslarla başta A101’e devredilen mali haklar üzerinde rehin veya intifa hakkı tesis edilmesi olmak üzere aynı veya benzeri taahhüdü veya tasarrufları yapmamayı veya herhangi bir hukuki ilişki içine girmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

• Katılımcı, eser sahibi kabul edilmesi durumunda tüm manevi haklarını kullanma yetkisini A101’e vermektedir. Video içeriklerinin halka yayınlanıp yayınlanmayacağına, yayınlanma tarihine ve yayınlanma şekline karar verme yetkileri ve yayın hakkı kapsamındaki tüm yetkiler münhasıran ve sınırsız olarak A101’e aittir.

 

• Katılımcı, işbu Yarışma kapsamında hazırlanan içerikleri A101 izin vermedikçe, kendi uhdesinde tutamaz, hiçbir koşulda üçüncü gerçek ve tüzel kişilere aktaramaz.

 

• Yukarıda belirtilen hakların A101’e ait olması/A101’e devredilmesi için katılımcı tarafından bir sözleşme veya devir protokolü yapılmasının gerekli olması halinde katılımcı bu sözleşmeyi, devir protokolünü yapmayı ve söz konusu hakları devretmeyi kabul etmektedir.

 

7. DİĞER HUSUSLAR
7.1. Yarışmaya katılan herkes, yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, A101 tarafından yapılacaktır. A101 bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için ilgili sosyal medya etkileyicisinin yarışmaya ilişkin duyurularını güncel bir şekilde takip etmeleri gerektiğini kabul ederler.

 

7.2. Koşullar ve Kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. A101 geçersiz sayılan koşul ve kural yerine yeni bir düzenleme yapma hakkına sahiptir.

 

7.3. A101 Başvuru ve Yarışma  Koşullarına uygun davranıp davranılmadığını değerlendirme ve denetleme hakkına sahiptir. A101’in bu hakka sahip olması katılımcıların hukuka ve bu Başvuru ve Yarışma  Koşullarına uygun davranma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

7.4. Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta A101’e ait her türlü kaydı delil kabul edilecektir.